Voorwaarden pianoles

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats na aanmelding door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Indien er sprake is van een minderjarige leerling dan moet de inschrijving gedaan worden door de ouders/verzorgers.

Bij aanmelding verklaart men zich akkoord te gaan met de voorwaarden. De inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Er dient in geval van uitschrijven altijd rekening te worden gehouden met de vooraf bepaalde opzegtermijn.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen schriftelijk aan de docent te worden vermeld.

Uitschrijving

Uitschrijving dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail. Email: info@capriceclassic.nl  De uitschrijving geldt per eerste van de maand. Er is een opzegtermijn van één maand bijv. halverwege april opzeggen is betalen tm eind mei. Bij opzeggen wordt er een nieuwe berekening gemaakt zodat er precies voor het aantal ontvangen lessen betaald wordt.

Lessen

De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling bepaald. Binnen redelijke grenzen is aanpassing van dag en tijd mogelijk.

De leerling heeft recht op 36 lessen per schooljaar/cursusjaar, bij volledige inschrijving. Het  aantal lessen wordt evenredig verminderd bij een deeltijdinschrijving.  Indien een leerling zich na de start van het leerjaar inschrijft en daardoor niet aan de 36 lessen komt, volgt een herberekening in de laatste lesmaand. Deze herberekening is altijd op basis van het aantal gevolgde lessen.

Bij afname van een 10 lessenkaart worden de lesdata van tevoren vast gelegd en vooraf betaald. Deze lessen dienen in één lesjaar moeten worden opgemaakt.

Het cursusjaar loopt gelijk aan het schooljaar van het basisonderwijs, midden-Nederland regio Rotterdam. Er kunnen geen lessen worden meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.            

1 keer in de twee weken les is alleen mogelijk, indien dit rooster technisch past. Bij deze les heeft de leerling recht op 18, lessen per schooljaar/cursusjaar. Bij beginnende leerlingen worden deze lessen uitgesloten.
               

Betaling en betalingsachterstand

Het lesgeld wordt in 12 maandelijkse termijnen voldaan maar er kan ook voor gekozen worden dit in twee of vier delen te betalen. Het lesgeld kan worden overgemaakt t.n.v. Caprice Classic, IBAN NL84 KNAB 0258 2759 28.

Bij het lesgeld is rekening gehouden met de vakanties er wordt dus alleen voor de te ontvangen lessen betaald.

In geval van niet tijdige betaling behoudt de docent zich het recht voor de leerling de lessen te ontzeggen.

Indien een leerling verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. Indien de les vergeten wordt of er wordt te laat afgezegd, zal deze moeten worden betaald. 

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid wordt de les in eerste instantie 1x betaald daarna is geen lesgeld meer verschuldigd. Deze gemiste lessen worden aan het einde van het lesjaar in mindering gebracht.

Verandering in de tarieven worden voor 1 augustus aan de leerling, dan wel ouders/verzorgers, gemeld door middel van een brief of e-mail

Lesmateriaal en leermiddelen

De kosten voor de aanschaf van een instrument, bladmuziek en/of eventuele andere leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Privacy & cookies

Caprice Classic hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees hier meer over de privacy policy.