Algemene voorwaarden

Voorwaarden Pianoles en Muziek op Schoot

Hieronder volgen de voorwaarden van beiden soorten lessen. Scroll naar beneden voor de voorwaarden voor Muziek op Schoot les.

Pianoles voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats na aanmelding door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Indien er sprake is van een minderjarige leerling dan moet de inschrijving gedaan worden door de ouders/verzorgers.

Bij aanmelding verklaart men zich akkoord te gaan met de voorwaarden. De inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Er dient in geval van uitschrijven altijd rekening te worden gehouden met de vooraf bepaalde opzegtermijn.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen schriftelijk aan de docent te worden vermeld.

Uitschrijving

Uitschrijving dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail. Email: info@capriceclassic.nl  De uitschrijving geldt per eerste van de maand. Er is een opzegtermijn van één maand bijv. halverwege april opzeggen is betalen tm eind mei. Bij opzeggen wordt er een nieuwe berekening gemaakt zodat er precies voor het aantal ontvangen lessen betaald wordt.

Lessen

De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling bepaald. Binnen redelijke grenzen is aanpassing van dag en tijd mogelijk.

De leerling heeft recht op 36 lessen per schooljaar/cursusjaar, bij volledige inschrijving. Het  aantal lessen wordt evenredig verminderd bij een deeltijdinschrijving.  Indien een leerling zich na de start van het leerjaar inschrijft en daardoor niet aan de 36 lessen komt, volgt een herberekening in de laatste lesmaand. Deze herberekening is altijd op basis van het aantal gevolgde lessen.

Bij afname van een 10 lessenkaart worden de lesdata van tevoren vast gelegd en vooraf betaald. Deze lessen dienen in één lesjaar moeten worden opgemaakt.

Het cursusjaar loopt gelijk aan het schooljaar van het basisonderwijs, midden-Nederland regio Rotterdam. Er kunnen geen lessen worden meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.            

1 keer in de twee weken les is alleen mogelijk, indien dit rooster technisch past. Bij deze les heeft de leerling recht op 18 lessen per schooljaar/cursusjaar. Bij beginnende leerlingen worden deze lessen uitgesloten.

Bij lessen aan huis moet dit rooster technisch passen, hierbij wordt de reistijd in rekening gebracht. In alle andere gevallen zal de les gegeven worden aan het Jan de Geuspad 24 te Hoek van Holland.                     

Betaling en betalingsachterstand

Het lesgeld wordt in 2, 4 of 12 maandelijkse termijnen voldaan. Het lesgeld kan worden overgemaakt t.n.v. Caprice Classic, IBAN NL84 KNAB 0258 2759 28.

Bij het lesgeld is rekening gehouden met de vakanties er wordt dus alleen voor de te ontvangen lessen betaald.

In geval van niet tijdige betaling behoudt de docent zich het recht voor de leerling de lessen te ontzeggen.

Indien een leerling verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. Indien de les vergeten wordt of er wordt te laat afgezegd, zal deze moeten worden betaald. 

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid wordt de les in eerste instantie 1x betaald daarna is geen lesgeld meer verschuldigd. Deze gemiste lessen worden aan het einde van het lesjaar in mindering gebracht.

Verandering in de tarieven worden voor 1 augustus aan de leerling, dan wel ouders/verzorgers, gemeld door middel van een brief of e-mail

Lesmateriaal en leermiddelen

De kosten voor de aanschaf van een instrument, bladmuziek en/of eventuele andere leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Privacy & cookies

Caprice Classic hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees hier meer over de privacy policy.

Voorwaarden Muziek op Schoot

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit formulier vindt u op deze website onder het tabblad ‘Inschrijven’. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan de start van de cursus ontvangt u per e-mail informatie over de cursus waaraan u gaat deelnemen en een uitnodiging voor de eerste les. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing. 

Alleen bij voldoende deelname zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Mocht het niet mogelijk zijn om een bepaalde groep te starten, zal in overleg met de cursist een andere oplossing gezocht worden. Dit gebeurt uiterlijk een week voor de genoemde startdatum van de cursus.  

Indien de cursus vol is, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.  

Indien er te veel aanmeldingen zijn, kan het zijn dat een leeftijdsgroep gesplitst wordt. In dat geval komt er een groep bij voor jonge peuters 1,5 tot 2,5 jaar. Soms zijn er weinig aanmeldingen en worden leeftijdsgroepen gecombineerd. Plaatsing in een andere leeftijdsgroep gebeurt in overleg met de ouders.

​Lestijden

De indeling van de cursus geschiedt op basis van leeftijd. Kinderen waarvan de leeftijden het dichtst bij elkaar liggen, worden samen in een groep geplaatst. 

Het kan voorkomen dat een kind beter tot zijn recht komt in een andere leeftijdsgroep dan opgegeven. In dat geval wordt overlegd in welke groep het kind geplaatst wordt. 

Uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de cursus wordt u op de hoogte gebracht of de cursus start en wat de definitieve lestijden zijn die voor u gelden. 

Een cursus duurt acht weken, indien anders, dan wordt dit vermeld. U ontvangt een overzicht van de les data. 

Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven. 

Voortzetting / beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag

Bij ziekte van de docent of dringende familieomstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus ingehaald. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend. Een cursist die om wat voor reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan een les, heeft geen recht op een inhaal les of restitutie van (een deel van) het cursusbedrag. 

​Door je aan te melden verbind je je aan de betaalplicht. Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij een verhuizing of langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen. 

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. 

Betaling lesgeld

Het cursusbedrag dient te worden overgemaakt op IBAN: NL84 KNAB 0258 2759 28 t.n.v. Caprice Classic te Hoek van Holland onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer. Als de plaatsing definitief is, ontvangt u een factuur van de docent. Cursustarieven worden per jaar vastgesteld. 

Een tweede kind uit een gezin -in dezelfde les, met één ouder- krijgt 25 % korting. Deze korting geldt alleen als er geen sprake is van een aanbieding.

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. De lessen worden gegeven in rookvrije locaties. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. 

Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel heeft de docent enkele gegevens nodig voor de administratie. Die persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. Bij aanvang van de cursus zal aan de cursisten worden gevraagd of er bezwaar is tegen foto of video opnames.